Sinch aktie (SINCH) – Fundamental och teknisk analys

Är Sinch en bra aktie?

Här finner du data och uträkningar för hjälpa dig avgöra om Sinch är en bra aktie att köpa, både enligt fundamental och teknisk analys.

All data på sidan uppdateras med minst 15 minuter fördröjning.

Innehållsförteckning

”Sinch, Customer Communications Cloud, driver meningsfulla konversationer i stor skala över meddelanden, röst och e-post för att hjälpa företag att leverera enhetliga, personliga upplevelser som verkligen kretsar kring deras kunder, oavsett vilka kanaler de använder – med en enda partner.”
– Sinch

Det här är Sinch

API-lösningar för SMS och kommunikation för företag
Sinch, tidigare CLX Communications, säljer API-lösningar för SMS och kommunikation till företag, så kallad B2B (business to business).
En API-lösning är ett sätt att binda ihop olika tjänster så dessa fungerar bättre tillsammans och skapar ett helhetsintryck.

Sinch fungerar bl.a. som en brygga för att ett bolag ska använda den billigaste och säkraste telefonoperatören för att skicka SMS, blockerar spam-meddelanden, optimerar företags omvandlingsfrekvens genom AI och tillhandahåller identifieringstjänster.

Bolagets tjänst Sinch Conversion API gör det möjligt för bolagen att kontakta kund via kanaler kunden redan använder, t.ex. SMS, WhatsApp, Facebook och Instagram.
Därefter kan bolaget hålla koll på hela dialogen via sitt eget gränssnitt, utan att behöva tänka på vilken källa kunden skriver från.

Bottar och AI
Genom att identifiera flöden som företagens kunder använder kan Sinch skapa skräddarsydda flöden och automatiska bottar som underlättar för företagens kunder.
Exempelvis kan AI finna vilka kunder som är bäst att kontakta för hög konverteringsgrad och bottarna kan svara på enklare frågor från kunden.

Stora kunder och partnerskap
Förutom kunder som giganterna Adobe och Salesforce har Sinch även partnerskap med bland andra Meta (tidigare Facebook). Dessutom används Sinch tjänster flitigt av bl.a. banker, flygbolag och teknikbolag för att minska risken för säkerhetsluckor och läckt information.

Hyllad aktie
Under 2020-2021 var Sinch otroligt hyllad och många spar-profiler pratade gärna om bolaget på DI.se och andra framstående hemsidor.
Då stod kursen runt 60-200 kr/aktie, idag är kursen långt där under, men det är tyst om Sinch.

En förklaring till Sinch aktiens stora börsfall kan vara att tillväxten tidigare drivits på av förvärv.
När räntorna stigit har intjäning premierats framför tillväxt av marknaden; Högre räntor innebär dyrare lån, vilket är svårt att betala tillbaka för ett bolag utan vinst.
Detta leder till att Sinch aktie sjunker, och att man därmed inte får lika mycket kapital i samband med riktade emissioner.

Förbättrad tillväxt vid låga räntor
Sinch fortsätter driva tillväxt och stärker sin ledande position genom att erbjuda fler tjänster.
För att kunna göra detta har Sinch sedan 2016 förvärvat andra bolag och kommunikationstjänster som sedan integreras i företagets molnbaserade applikationer..

I takt med förvärv och tillväxt har dessutom nya aktier skapats och skulderna ökat.
Vid fortsatt höga räntor lär Sinch behöva skifta fokus från förvärv och därmed bör tillväxten gissningsvis stanna upp.

VD med stort innehav
Idag har tf VD Johan Hedberg ett enormt aktieinnehav på 15,772,714 aktier.
Med ett aktiepris på 26 kronor innebär det ett innehav värt 410 miljoner kronor.
Alltid kul att se att grundaren dels axlar rollen som VD när det krävs, men framförallt tror på bolaget så pass att han ett stort innehav i Sinch.
Även i styrelsen finns det personer som har mång-miljonbelopp i bolaget. Härligt!

29 mars 2023 utsågs Laurinda Pang till ny VD. Hon ersätter grundaren och tidigare VD Johan Hedberg, som haft rollen som tillförordnad VD sedan Oscar Werner avgick 20 juli 2022.

Tidigare VD Oscar Werner hade 4,4 miljoner kronor i grundlön (källa: ersättningsrapport 2021), ny VD förmodas få en högre lön. Det som blir mest intressant i mina ögon är att se vilken vilket aktieinnehav hon kommer skaffa.

Rimligt pris Sinch aktie

Aggressiv tillväxt
Sinch är ett bolag med aggressiv tillväxt, det är därför viktigt man räknar med tillväxten i värderingen.
Samtidigt måste man förstå att tillväxten är oftast starkast i början, det är ofta lättare att öka antalet kunder från 1 till 5 än 100 till 500, därför bör man vara försiktig.
Då detta är en datavärdering baserad på historiska siffror kan värderingarna vara allt annat än konservativa.

Substansvärde p.g.a. hög goodwill
Att räkna ut Sinch värde är lite klurigt.
Substansvärdet kan vara missvisande efter merparten av bolagets tillgångar består av immateriella tillgångar, vilket gör att substansvärdet ser högt ut. Sinch materiella tillgångar är främst goodwill från uppköpen av andra bolag, och trots nedskrivningar är mycket goodwill fortfarande mycket hög. Även tillgången ”kundrelationer” är högt värderad, kanske rimligt, kanske inte.. men som glad amatör tycker jag det påminner om historien om bolaget som sålde frukostflingor, vars tillgångar var värderade till mångmiljonbelopp eftersom man hade en populär reklam-jingel.

Missvisande omsättning
Även Sinch omsättning är lite missvisande eftersom omsättningen till stor del beror på vad operatörerna tar betalt för SMS. Om kommunikationen, t.ex. SMS, kostar mer kommer Sinch omsättning stiga men vinsten kommer inte bli nämnvärt högre.
Därför är det viktigare att kolla på vinsten, men eftersom Sinch fokuserar på tillväxt och förvärv är vinsten slagig.

Mina automatiska datavärderingar av Sinch

Grönmarkerade siffror indikerar att bolaget är billigt och aktien ett potentiellt bra köp.

Återbetalningsmetoden
Visar hur många år det tar för bolagets fria kassaflöde att betala av aktiekursen.
Under 7 år är att föredra. Över 10 år är mindre bra.
Räknar inte med bolagets tillgångar och skulder.

Regler för uträkningen på sidan:
Uträkningen sker på Fritt kassaflöde (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.

Klicka här för att läsa mer om Återbetalningsmetoden och göra en egen värdering.

DCF – Diskonterat kassaflödesanalys
Metoden går ut på att beräkna summan av bolagets framtida kassaflöden.
Därefter beräknar du bort ditt procentuella avkastningskrav från kassaflödet varje år.
Sedan begränsar du uträkningen till 10 år och sätter istället en multipel på sista årets kassaflöde.
Därefter summerar du samtliga års kassaflöden. När du sedan adderar tillgångar får du fram vad bolaget bör vara värt idag.

Regler för uträkningen på sidan:
Uträkningen sker på Fritt kassaflöde (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren, därefter halveras tillväxten.
Omsättningstillgångar räknas med.
Schablonkostnad för skulder är 3% och räknas bort från fritt kassaflöde.
Avkastningskrav 10%.
Multipel-schablon = 13.

Här kan du läsa mer om DCF-analys och göra en egen värdering!

MOS
Margin of Safety-kalkylatorn är tagen från Phil Towns bok Rule#1 Investing.
Uträkningen är en sorts enklare variant av DCF-värderingen och baseras på nuvarande P/E, historisk tillväxt, avkastningskrav och vinst per aktie.
Bolagens värderingar ser sällan bra ut med denna uträkning, men när man hittar ett som ser bra ut bör bolaget utredas!
Räknar inte med bolagets tillgångar och skulder.

Regler för uträkningen på sidan:
Följer boken så noga det går, men med små variationer.
Uträkningen sker på Vinst per aktie (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Det högsta av snitt P/E senaste 5 åren och tillväxt x2 utgör multipeln som ligger till grunden för uträkningen.
Multipeln kan inte vara lägre än 8.
Historisk tillväxt får max vara 15%.
Avkastningskravet är 15%.
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.
Phil Town förespråkar att man även ska ha 50% säkerhetsmarginal. Detta är inte medräknat men lätt att själv tillämpa genom att halvera rimligt pris enl. MOS-uträkningen.

Här kan du läsa mer om MOS och göra en egen värdering!

Värdering av bolagets egna kapital.

Tillgångar minus skulder. Delas sedan på antalet aktier.

Ju högre siffra i ”Tillväxt högre än P/E” desto bättre. En siffra över 1 signalerar ett billigt pris.
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.

Tillväxt delat på P/E.

En siffra över 2 innebär att bolaget har dubbelt så stora lättomsatta tillgångar som skulder som ska betalas inom kort.

Genom att jämföra omsättningstillgångarna med bolagets skulder kan man få sig en bild av hur stabilt bolaget är.

En siffra över 1 innebär att bolagets rörelsekapital är större än långfristiga skulder.

Om bolagets rörelsekapital (omsättningstillgångar – kortfristiga skulder) är högre än långfristiga skulder lär bolaget inte gå i konkurs, såvida inte några riktigt dåliga beslut tas.

När underliggande dokument inte får kontakt med Google blir många av uträkningar ofullständiga.
Dessa taggas då med #SAKNAS och rättas oftast automatiskt inom 15 minuter men kräver att du laddar om sidan.

Återbetalningsmetoden, DCF och MOS kräver positiva kassaflöden. Om ett bolag redovisar negativt kassaflöde eller vinst innebär det att bolagets värde blir negativt. Eftersom du såklart inte får betalt för att köpa ett bolag, vilket uträkningarna kan antyda, har jag valt att sätta ett sträck (-) på bolag med negativa kassaflöden och vinster.

Teknisk analys Sinch aktie

Teknisk analys är inte bara för traders utan kan även kombineras med fundamental analys för att hitta rätt tillfälle att köpa en aktie. Sinch aktie är volatil och därför en bra kandidat för kortsiktig handel eller swing-trades för någon som kan teknisk analys.

Den tekniska analysen bygger på en sammanfattning från oscillatorer och glidande medelvärden och uppdateras löpande. Intervallet är förinställt på en vecka, men du kan själv välja period genom att klicka på önskat intervall eller ”More” i bilden.

Vill du läsa mer om analysens parametrar kan du klicka på SINCH i bilden.

På Tradingview.com kan du screena, få fundamental information om bolag samt rita och läsa mängder tekniska analyser. Skapa gärna ett gratiskonto genom att klicka på SINCH i någon av bilderna.

Bolagsdata Sinch

Slutord

Det är lätt att ryckas med när man ser alla smarta sätt Sinch kan effektivisera andra bolags kommunikation. För att kunna sälja sina lösningar har Sinch många beskrivningar och exempel på hur man kan hjälpa andra bolag, dessa är en guldgruva för att förstå produkterna.
Problemet med att kolla på Sinch beskrivningar är att man enbart får bolagets bild av produkten och som investerare kan det vara svårt att förstå vad Sinch kunder tycker. 

Eftersom Sinch säljer en produkt till andra bolag är det svårt för en utomstående att förstå exakt hur Sinch produkter utvecklas eller ha koll på hur konkurrenter står sig.
En konkurrent i USA är Tweely som också tillhandahåller kommunikationslösningar, men för en lekman är det nästan omöjligt att förstå vilken av bolagens teknik som är den mest framstående för olika sorters problem.

En annan aspekt man bör fundera på innan man investerar i Sinch är hurvida man tror att bolagets niche kommer behövas i framtiden, då bolaget fyller en funktion för att koppla samman system som idag inte fungerar väl tillsammans.
I takt med att tekniken går framåt skulle dessa hål kunna minska när andra aktörer, som äger något av systemen som kopplas samman, försöker ta en del av kakan Sinch knaprar på.

Hur man lyckades blåsa upp Sinch aktiekurs till 200 kr/aktie övergår mitt förstånd men Sinch tycks vara ett fint bolag med lösningar som många organisationer suktar efter.
Säkerhet, effektivitet, spårbarhet och automatiska kundpåminnare för fler att generera fler kunder är alla vettiga investeringar för ett bolag.

Eftersom Sinch hanterar kundkommunikationen åt bolag bör det finnas en ”Bytes-vallgrav” där det är svårt att byta från Sinch eftersom det både kräver ett förändrat arbetssätt och dessutom förmodligen kostar en del pengar.
Som ledande på marknaden finns dessutom en ”Varumärkesvallgrav” där man hellre väljer Sinch framför andra, mindre aktörer.
Här har jag skrivit om Buffetts vallgravstänk.

Jag är intresserad av bolaget, kanske eftersom jag vet hur jobbigt det är både som kund och handläggare att inte ha hela ärendet framför mig, vilket är ett av Sinch viktigaste uppgifter att lösa.
Samtidigt är bolaget både svårt att förstå och värdera, men under 25 kr/aktie borde kunna vara en bra affär. 
Vanligtvis föredrar jag bolag som är lätta att förstå framtiden och som har stabilt kassaflöde, Sinch är tyvärr inte något av detta. Trots detta kommer jag bevaka bolagets utveckling för att ev. köpa en liten del om säkerhetsmarginalen blir stor nog.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.