RP’s kombinerade favorit

Består av 10-cap, Omsättningstillgångar och skulder, Substansvärde och Payback time. Samtliga kalkyler har både för och nackdelar som beskrivs på respektive sida.

Omsättningstillgångar och skulder
Olika bolag bokför sina tillgångar på olika sätt.
Återbetalningstid & 10 cap
1. Båda uträkningarna gjordes ursprungligen på owner earnings, men för att enkelhetens skull använder vi istället en av de lättaste sätten att räkna ut fritt kassaflöde.
2. Det finns saker som företaget kan göra för att påverka kassaflödet positivt, på pappret, utan att bolaget är bättre.
3. Räknar inte med tillgångar och skulder.
Substansvärde per aktie
1.Används ofta som ett komplement till övriga analyser, sällan som enskild kalkyl för att bedöma bolagets värde.
2. Olika bolag bokför sina tillgångar på olika sätt
3. Eftersom bolaget ofta behöver sina tillgångar för att bedriva verksamheten är det inte ovanligt att det är först vid likvidation eller uppköp som bolaget säljer alla tillgångar och därmed får loss sina bokförda tillgångar. Då ofta till ett betydligt lägre pris än bokfört då försäljningar måste gå fort.
4. Aktiers värde räknas generellt fram genom mer eller mindre kvalificerade gissningar på framtida avkastning. Den här kalkylatorn bryr sig inte om vinster vilket kan bli ett stort problem då ett bolag som innehar stora tillgångar men inte har några vinster tillslut inte heller kommer ha några tillgångar kvar.
5. I denna uträkning är goodwill och immateriella tillgångar medräknade. Ofta tillför dessa två poster inte något värde till bolaget utan används som utfyllnad för att få balansräkningen att balansera. Därför kan det vara en god idé att undersöka dessa, alternativt räkna bort goodwill och imateriella tillgångar från Anläggningstillgångar.

Yahoofinance.com
Nyckeltal och samlad info från bolagsrapporter senaste 5 åren, t.ex. kassaflöden, tillgångar och skulder. Hela världen.
Msn.com/en-us/money
Går att se bolagets 5-årslägsta P/E-tal genom att göra följande:
Quote search -> Fyll i bolagets namn -> Analysis -> Price ratios
Bolagens rapporter
Du hittar rapporterna genom att googla på Investor relations + bolagets namn eller genom att skriva delårsrapport/årsrapport/q1/q2/q3/q4 + bolagets namn.
Om du är på en dator kan du när du läser bolagets rapport klicka på ctrl+F. Då kan du oftast skriva i det du söker, t.ex. ”löpande verksamheten”, klicka enter tills du kommer till rätt sida.

Steg 1 handlar om att räkna ut historisk ökning. Detta används som hjälp att gissa framtida ökning. Har du redan en stark uppfattning om framtida ökning kan du hoppa direkt till steg 2.
Startvärde
Skriv i fritt kassaflöde, vinst per aktie, omsättning eller utdelning för första året du räknar.
Jag föredrar att använda fritt kassaflöde, men du väljer själv vad du använder. Utdelning kan vara enklare att kolla tillväxten på. Målet är att lista ut en rimlig tillväxt.
Om du t.ex. utgår från perioden 2010-2019 skriver du i fritt kassaflöde för 2010. Använd valutan aktien handlas i.
Räkna helst med en börskris eller lågkonjunktur på börsen, räkna något år innan (även om du valt ett konjunkturokänsligt bolag).
Slutvärde
Senast fastställda fritt kassaflöde, vinst per aktie, omsättning, utdelning etc. Om du t.ex. utgår från perioden 2010-2019 skriver du i t.ex. fritt kassaflöde för 2019. Använd valutan aktien handlas i. Utgå från senaste helårsrapport, om inte något extraordinärt som påverkat bolagets vinst hänt det året, ta i så fall året innan.
Perioder
Antal år från ”Startvärde” minus antal år från ”Slutvärde”.
2018-2019 = 1 period, 2015-2018 = 3 perioder. 2010-2019 = 9 perioder o.s.v.
Bolagets tillväxt under perioden (går ej att fylla i)
Ett hjälpmedel för att räkna ut ”Uppskattad framtida ökning”. Ingen absolut sanning, men ofta en mycket bra fingervisning. Räknas ut av startvärde, slutvärde samt antal perioder för att få fram den årliga ökningen av fritt kassaflöde med ränta på ränta effekt under perioden.
Uppskattad framtida årlig ökning av fritt kassaflöde (%)
Vad tror du om bolagets framtid? Kommer dom kunna bibehålla samma årliga ökning av fritt kassaflöde framöver? Att beräkna detta är ofta väldigt svårt, här är några förenklade tips:
– Utgå från ”Bolagets tillväxt under perioden” i kalkylatorn.
– Snegla på analytikernas estimat, hur tror dom bolaget kommer växa de närmsta åren?
– Läs på om bolaget!
– Tänk på att det är bättre att räkna för lågt än för högt!
Kassaflöde från löpande verksamhet
Består av varulager, fordringar, kortfristiga skulder, årets resultat och justeringar för avskrivningar.
Investeringar
Heter ofta investering i anläggningstillgångar eller anläggningskostnader.
Är du osäker att räkna ut detta kan du istället ofta räkna med hela kassaflöde från investeringsverksamhet, även om detta inte är lika exakt.
Aktiepris
Priset man kan köpa en aktie för.
Antal aktier
Antalet utestående aktier i bolaget.
Anläggningstillgångar
En tillgång som är till för att användas t.ex. skog eller maskiner. Här räknas även goodwill immateriella tillgångar in som du bör räkna bort om du inte är säker på att dessa tillför ett egentligt värde till bolaget.
Anläggningstillgångar är ofta svåra att omvandla till likvida medel.
Omsättningstillgångar
En tillgång som löpande omsätts. Är lätt att omvandla till likvida medel.
Långfristiga skulder
Skulder som sträcker sig längre än ett år. T.ex. banklån och obligationer.
Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller inom ett år. T.ex. skulder till andra bolag vid köp av varor.
Antal aktier
Antalet utestående aktier i bolaget.
Antal gånger omsättningstillgångar är större än kortfristiga skulder
Omsättningstillgångarna är såhär många gånger större än kortfristiga skulder. Bör vara större än 2 då detta innebär att bolaget kan betala av kortfristiga skulder men ändå ha kapital att använda.
Antal gånger rörelsekapitalet är större än långfristiga skulder
Rörelsekapitalet (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) är såhär många gånger större än långfristiga skulder. Är siffran större än 1 innebär det att både lång- och kortfristiga skulder kan betalas av om bolaget vill genom att använda omsättningstillgångarna.
Återbetalningstid
Antal år innan din investering förmodas ha gett dig 100% avkastning, utan återinvestering av den årliga vinsten.
Det är alltså en så låg siffra som möjligt man vill ha här.
7-10 år är tecken på en potentiellt bra investering.
7 år eller lägre är tecken på en potentiellt mycket bra investering
10 cap
Om bolaget fortsätter prestera enligt ifyllt fritt kassaflöde ger aktien 10% årlig avkastning om du köper bolaget för detta pris. Kalkylatorn räknar ej med tillväxt utan räknar detta som 0%. Räknar heller ej med återinvestering av de 10%.
Substansvärde per aktie
Observera att värdet endast är en uträkning från ovan ifyllda uppgifter. Substansvärde bör av flera anledningar endast se som ett komplement i en fullständig analys.