Payback time (kassaflöde)

Vad är Payback-metoden?

Payback Time (svenska: Återbetalningsmetoden) är en värderingsmetod som beräknar hur lång tid det tar för en investering att betala av sig själv.

Olika investeringar bör ha olika återbetalningstid, men som tumregel för aktier är 7-10 år tecken på en potentiellt bra investering och lägre än 7 år ett tecken på en potentiellt mycket bra investering.

Hur funkar Payback-metoden?

Genom att dela priset det investerade beloppet med förväntad årlig avkastning får du hur många år det tar att betala av något.
T.ex. 50kr avkastning per år på en 400kr investering.
400/50= 8 år.

Phil Towns kalkylator Payback Time utgår från bolagets vinst eller fritt kassaflöde och räknar även med att dessa ökar varje år.

Återbetalningsmetoden-kalkylator och guide!

(Phil Towns variant)

Fungerar på bolag med positivt kassaflöde.
Uträkningen gjordes ursprungligen på owner earnings, men för att enkelhetens skull använder vi istället det lättaste sättet att räkna ut fritt kassaflöde.
Fritt kassaflöde är pengar bolaget, och därmed aktieägarna i teorin kan göra vad dom vill med.
Vi använder en av de lättaste metoderna för att få fram detta (Kassaflöde från löpande verksamhet minus investeringar).
Vi bortser helt från finansieringsverksamheten då detta till större delen består av återköp, utdelning eller avbetalning av skulder. Men självklart bör du även läsa detta för att få dig en bild av bolaget!

Fallgrop: Det finns saker som företaget kan göra för att påverka kassaflödet positivt, på pappret, utan att bolaget är bättre.
T.ex. kan företaget göra återbetalningar sent för att inte påverka kassaflödet i senaste rapporten, på samma sätt kan företag sälja fakturor i förtid. Värdepapper som generar intäkter eller försäljning av verksamhet kan också påverka kassaflödet rejält, men hör förmodligen inte till vanligheterna. Kolla därför alltid igenom samtliga poster och jämför gärna några år tillbaka.
Fallgrop 2: Räknar inte med tillgångar och skulder.
Fördelar: Kassaflöde är mer exakt än vinst per aktie och det är svårare för företag att dölja oegentligheter, även om det går. Kassaflöde ger en enkel och bra överblick av hur bolaget mår.

Yahoofinance.com
Nyckeltal och samlad info från bolagsrapporter senaste 5 åren, t.ex. kassaflöden, tillgångar och skulder. Hela världen.
Bolagens rapporter
Du hittar rapporterna genom att googla på Investor relations + bolagets namn.

Steg 1 handlar om att räkna ut historisk ökning. Detta används som hjälp att gissa framtida ökning. Har du redan en stark uppfattning om framtida ökning kan du hoppa direkt till steg 2.
Startvärde
Skriv i fritt kassaflöde, vinst per aktie, omsättning eller utdelning för första året du räknar.
Jag föredrar att använda fritt kassaflöde, men du väljer själv vad du använder. Utdelning kan vara enklare att kolla tillväxten på. Målet är att lista ut en rimlig tillväxt.
Om du t.ex. utgår från perioden 2010-2019 skriver du i fritt kassaflöde för 2010. Använd valutan aktien handlas i.
Räkna helst med en börskris eller lågkonjunktur på börsen, räkna något år innan (även om du valt ett konjunkturokänsligt bolag).
Slutvärde
Senast fastställda fritt kassaflöde, vinst per aktie, omsättning, utdelning etc. Om du t.ex. utgår från perioden 2010-2019 skriver du i t.ex. fritt kassaflöde för 2019. Använd valutan aktien handlas i. Utgå från senaste helårsrapport, om inte något extraordinärt som påverkat bolagets vinst hänt det året, ta i så fall året innan.
Perioder
Antal år från ”Startvärde” minus antal år från ”Slutvärde”.
2018-2019 = 1 period, 2015-2018 = 3 perioder. 2010-2019 = 9 perioder o.s.v.
Bolagets tillväxt under perioden (går ej att fylla i)
Ett hjälpmedel för att räkna ut ”Uppskattad framtida ökning”. Ingen absolut sanning, men ofta en mycket bra fingervisning. Räknas ut av startvärde, slutvärde samt antal perioder för att få fram den årliga ökningen av fritt kassaflöde med ränta på ränta effekt under perioden.
Uppskattad framtida årlig ökning av fritt kassaflöde (%)
Vad tror du om bolagets framtid? Kommer dom kunna bibehålla samma årliga ökning av fritt kassaflöde framöver? Att beräkna detta är ofta väldigt svårt, här är några förenklade tips:
– Utgå från ”Bolagets tillväxt under perioden” i kalkylatorn.
– Snegla på analytikernas estimat, hur tror dom bolaget kommer växa de närmsta åren?
– Läs på om bolaget!
– Tänk på att det är bättre att räkna för lågt än för högt!
Kassaflöde från löpande verksamhet
Består av varulager, fordringar, kortfristiga skulder, årets resultat och justeringar för avskrivningar.
Investeringar
Heter ofta investering i anläggningstillgångar eller anläggningskostnader.
Är du osäker att räkna ut detta kan du istället ofta räkna med hela kassaflöde från investeringsverksamhet, även om detta inte är lika exakt.
Antal aktier
Antalet utestående aktier i bolaget.
Aktiepris
Priset man kan köpa en aktie för.
Återbetalningstid
Antal år innan din investering förmodas ha gett dig 100% avkastning, inklusive eventuella utdelningar.
Det är alltså en så låg siffra som möjligt man vill ha här.
7-10 år är tecken på en potentiellt bra investering.
7 år eller lägre är tecken på en potentiellt mycket bra investering