RP’s enkla kombination

Kombination av Payback time, Obligationskalkylator och Utdelningskalkylator. Ett enkelt sätt att göra 3 värderingar samtidigt, baserat på vinst per aktie. Om du är bekväm med bolaget kan du göra uträkningen på 3 minuter.

Uträkningen tar inte hänsyn till om företaget är skuldsatt eller ej.
Obligationskalkylator
1. Ju lägre P/E du använder desto högre blir säkerhetsmarginalen, d.v.s. beräknad årlig avkastning minskar men chansen att du presterar över detta ökar.
Eftersom säkerhetsmarginalen främst utgörs av att du väljer lägsta P/E de senaste 10 åren rekommenderas att kolla en extra gång hur P/E ligger och som alltid, bilda dig en uppfattning om det är högt eller lågt.
2. Tanken med denna kalkylator är att du ska få en överblick av lägsta årliga avkastningen vid ett aktieköp.
Warren Buffett har köpt många av sina bolag mellan 4-6%, men då ofta till en P/E på lägstanivå.
3. Uträkningen görs inte av din förväntad vinstökning utan räknas ut från startvärde och slutvärde.
Utdelningskalkylator
1. Det är få parametrar vilket innebär att små ändringar kan slå hårt i kalkylatorn.
2. Ofta svårt att räkna ut framtida årlig utdelningsökning då den grundas på flera antaganden.
3- Om bolaget gjort återkommande återköp av aktier bör dessa återköp per aktie räknas med i utdelning per aktie.
Payback time
1. Vinst per aktie kan ha stor påverkan av andra poster på balansräkningen. Även om många kända investerare anser att vinst per aktie fungerar bra i denna uträkningen så kan man istället använda sig av kassaflödesanalys för mer exakta siffror, detta kräver dock mer kunskap för att inte räkna fel.
2. Det är alltid svårt att lista ut vad ett bolags framtida intjäning kommer att vara framåt i tiden. I uträkningen finns ”Årlig vinstökning per aktie under perioden (går ej att fylla i)” som hjälp, men låt sunt förnuft råda!

Borsdata.se
Gratistjänst för info om nordiska börsnoterade bolag (De har även en prenumerationstjänst för att se utomnordiska aktier samt mycket mer). Klicka i vänstra hörnet för att snabbsöka efter ditt bolag. Skriv bolagets namn och klicka sedan på bolaget några cm längre ned.
På ”Nyckeltal – Översikt”, som är den första sidan du kommer in på. Här finner du aktiepriset. Här kan du även se Börsdatas senast uppdaterade P/E. Klicka på P/E för att få fram hur P/E sett ut senaste 10 åren.
På ”Analysera” kan du bl.a. se hur utdelning, utdelningsandel och vinst per aktie ändrats senaste åren.
Quickfs.net
Gratistjänst. Nyckeltal för amerikanska bolag de senaste 10 åren. Finns även prenumerationstjänst för ytterligare info.
Yahoofinance.com Nyckeltal och samlad info från bolagsrapporter senaste 5 åren, t.ex. kassaflöden, tillgångar och skulder. Hela världen.

Startvärde vinst per aktie
Vinst per aktie från första året du räknar. Om du t.ex. utgår från perioden 2010-2019 skriver du i vinst per aktie (använd valutan aktien handlas i) för 2010.
Räkna helst med en börskris eller lågkonjunktur på börsen, räkna något år innan (även om du valt ett konjunkturokänsligt bolag).
Slutvärde vinst per aktie
Senast fastställda års vinst per aktie. Om du t.ex. utgår från perioden 2010-2019 skriver du i vinst per aktie (använd valutan aktien handlas i) för 2019. Utgå från senaste helårsrapport, om inte något extraordinärt som påverkat bolagets vinst hänt det året, ta i så fall året innan.
Perioder
Antal år från ”Startvärde vinst per aktie” minus antal år från ”Slutvärde vinst per aktie”.
2018-2019 = 1 period, 2015-2018 = 3 perioder. 2010-2019 = 9 perioder o.s.v.
Årlig utdelningsökning under perioden (går ej fylla i)
Ett hjälpmedel för att räkna ut ”Uppskattad framtida årlig utdelningsökning”. Ingen absolut sanning, men ofta en mycket bra fingervisning.
Uppskattad framtida årlig ökning vinst per aktie (%)
Vad tror du om bolagets framtid? Kommer dom kunna bibehålla samma årliga ökning av vinst per aktie framöver? Att beräkna detta är ofta väldigt svårt, här är några förenklade tips:
– Utgå från ”Årlig ökning vinst per aktie under perioden” i kalkylatorn.
– Behöver bolaget lägga pengar på investeringar, har dom tidigare lagt, eller kommer dom fortsätta oförändrat?
– Snegla på analytikernas estimat, hur tror dom bolaget och dess vinst per aktie kommer växa de närmsta åren?
– Läs på om bolaget!
– Tänk på att det är bättre att räkna för lågt än för högt!
Uppskattad framtida årlig utdelningsökning (%)
Vad tror du om bolagets framtid? Kommer dom kunna bibehålla samma årliga utdelningsökning framöver? Att beräkna detta är ofta väldigt svårt, här är några förenklade tips:
– Utgå från ”Årlig ökning vinst per aktie under perioden” i kalkylatorn.
– Kolla utdelningsandel (hur stor del av vinsten företaget delar ut). Om den har minskat under vald period kan det betyda att bolaget har mer utrymme för att öka utdelningen i framtiden, förutsatt att bolaget fortsätter utvecklas på samma sätt. Utdelningsandelen kan, som mycket annat, vara missvisande då den påverkas av t.ex. nedskrivningar av goodwill eller tillgångar.
– Snegla på analytikernas estimat, hur tror dom bolaget och dess utdelning kommer växa de närmsta åren?
– Läs på om bolaget!
– Tänk på att det är bättre att räkna för lågt än för högt!
Utdelning per aktie
Den senaste ordinarie utdelningen.
10-årslägsta P/E
Det lägsta P/E-talet bolaget haft de senaste 10 åren.
Ju lägre P/E-tal desto större säkerhetsmarginal. Är 10-årslägsta P/E över 15 kan det vara en god idé att se över och ev. justera ner denna. Kolla ”P/E-matrisen” nedan för att få en fingervisning om du är osäker.
Aktiepris
Priset man kan köpa en aktie för.
Förväntad avkastning per år (%) – Den lägsta lägsta avkastningen du vill ha för att investera. Observera att ”Förväntad avkastning” måste vara högre än ”Uppskattad framtida utdelningsökning per år”. Rimligtpris anser att man bör räkna på minst 15%.
Resultat
Beräknad årlig avkastning
Kan du tänka dig att få detta som lägsta årliga avkastning förutsatt att bolaget ej går under 10-års lägsta P/E och fortsätter växa som tidigare?
Om du anser att siffran är för låg kan det vara en god idé att fundera en extra gång om du verkligen ska investera.
Återbetalningstid
Antal år innan din investering förmodas ha gett dig 100% avkastning, inklusive eventuella utdelningar.
Det är alltså en så låg siffra som möjligt man vill ha här.
7-10 år är tecken på en potentiellt bra investering.
7 år eller lägre är tecken på en potentiellt mycket bra investering
Utdelningskalkylator
Det värde du värderar aktien till, priset man kan anse aktien borde kosta idag utan ytterligare marginal för fel eller extra uppsida. Kan användas av vissa som säljsignal när aktiepriset överstiger detta belopp.

Följande matris är endast en fingervisning för att inte hamna helt fel och ska inte på något sätt tas för en absolut sanning. Alla sorters bolag bör inte ligga på samma P/E bara för att de har samma tillväxt och avkastningskrav.
Avkastningskrav: Den årlig avkastning du önskar få.
Tillväxt: Den takt bolaget växer i, se gärna ”Uppskattad framtida årlig ökning vinst per aktie” i folddownen ”Hur fyller jag i uppgifterna?”.