Boliden aktie (BOL) – Fundamental och teknisk analys

Är Boliden (BOL) en bra aktie?

Här finner du data och uträkningar för hjälpa dig avgöra om Boliden är en bra aktie att köpa, både enligt fundamental och teknisk analys.

All data på sidan uppdateras med minst 15 minuter fördröjning.

Innehållsförteckning

”I drygt nittio år har vi på Boliden prospekterat, utvunnit och förädlat bas- och ädelmetaller. Vår produktion bygger på erfarenhet, innovation och modern teknik, utvecklad i samarbete med nordiska teknik- och ingenjörsföretag. Vi är idag branschledande i Norden när det gäller hållbar metallproduktion, från fynd till återvinning av förbrukad metall.”
– Boliden

Om Boliden

Väldiversifierat basmetallföretag
Boliden är ett väldiversifierat gruvbolag som fokuserar på koppar, zink, nickel och bly.
Bolaget producerar även guld och silver samt en del platinametaller som tas upp när man bryter efter andra metaller.

Boliden är det största basmetallföretaget i Norden och en jätte i gruvindustrin där endast statliga LKAB ev. är större, beroende på hur man räknar.

Bolaget har fem gruvor och fem smältverk och producerar ca 30% av all europeisk nickel.

Ett kapitalintensivt bolag i en kapitalintensiv bransch
Bolaget är ett av de mest kapitalintensiva bolagen på Stockholmsbörsen med en capex (finansiering av egen verksamhet) som ständigt ligger över 50%. Trots, eller på grund av, Bolidens investerande i egna verksamheten har man ett stabilt kassaflöde göder de stora utdelningarna man har gett aktieägarna de senaste åren.

Av Bolidens capex är ca hälften för 3 projekt.

Nytt smältverk i Oddaprojektet i Norge
Ett nytt smältverk som är den största industriinvesteringen något företag gjort i Norge på fastlandet (ej medräknat olja).

Nya gruvan Rävliden i Kissneberg, Västerbotten
Målet är att bryta koppar, zink, bly, silver och guld genom helt fossilfritt med eldriven produktion.

Underhållsarbete i Aitic-gruvan, Lappland
Vanligt, och dyrt, underhåll där dammarna måste förstärkas på ”världens mest effektiva koppardagbrott”.

Gruvindustrin är cyklisk

Inom gruvbranschen gör man ofta investeringar idag för att tjäna pengar om många år framöver.
Det innebär att den stora risken är att marknaden inte längre kommer behöva den råvaran man investerar i.
Eftersom det är dyrt att starta en gruva är konkurrensen begränsad.
Men om råvarupriserna tycks stiga rejält framöver lär fler gruvor dyka upp.
Om fler gruvor dyker upp ökar mängden råvaror och därmed sjunker priset.
På detta sätt är gruvindustrin cyklisk.

Få dödsfall
Boliden är stora inom effektivisering och når Europas och Sveriges högt ställda miljömål.
Dessutom har man inte haft något dödsfall de senaste 15 åren. Ett snitt för liknanden storlek på bolag i samma industri ligger runt ett dödsfall per år.

Stabil VD med ett års grundlön investerat i aktien
Mikael Staffas har varit VD för Boliden sedan 2018 och är inte rädd för media.
Han är en stabil och kompetent ledare som har 28150 aktier i bolaget (2023).

Vid ett aktiepris på 340 är hans innehav värt runt 9,6 miljoner kronor.

Med en grundlön på 9,5 miljoner (2022 enl. ersättningsrapporten) innebär det att han har ungefär en årslön investerat i bolaget (ej medräknat den rörliga lönen som kan uppgå till upp till 60% av grundlönen).

När VDn har ett aktieinnehav på över en årslön och dessutom fyller på sitt innehav sänder goda signaler.
Dessutom fungerar den rörliga delen av lönen som en prestationshöjande morot, vilket jag som aktieägare inte har några problem att VDn får vid gott resultat.

100 år gammalt bolag
2024 firar Boliden 100 år.

Bolidens framtid

Boliden är drivande med metaller som krävs för elektrifiering
Bolaget är en nyckelspelare för att få fram råvaror för elektrifiering i Europa, även om man inte har litium.
Man har inte heller tänkt att skaffa litiumproduktion då det kräver en annan sorts teknik och kunskap än man har idag.

Men man producerar koppar, zink, nickel och är topp 2 i Europa på produktion av kobolt.
Kobolt är en ”bimetall” som hänger med i övrig produktion och som är viktig i elektrifieringen.
Eftersom kobolt är en bimetall innebär det få bolag skapar gruvor för att utvinna kobolt.

Litiumsbatterier till största delen gjort av nickel och kräver dessutom ca 4-10kg kobolt per batteri.
Uppskattningsvis 80 kilo koppar krävs för en elbil.
Dessutom behövs mer bly i en elbil jämfört med en bensindriven bil.

All elektrifiering kräver koppar och Bolidens VD uppskattar att det är koppar som kommer vara flaskhalsen i världens elektrifiering.
Boliden är en gigant på koppar och skulle sannolikt gå ur som en stor vinnare om koppar stiger.

Politiska påtryckningar att öka produktion i Europa
De senaste åren har det blivit mer påtryckningar från politiker att producera mer metaller i Europa.
Målet är att Europa ska ha en självförsörjningsgrad på 15% i Europa.

Ökad drifttid p.g.a. automation
Med självkörande lastbilar och annan automation kan produktionen fortsätta vid tillfällen människor annars inte skulle kunna arbeta. Exempel kan vara nattarbete eller där tillfälliga gaser inte lämpar sig för människor.

Rimligt pris Boliden aktie

Cykliska bolag är svårare att värdera
Som tidigare konstaterat är gruvbolag cykliska vilket gör det svårare att värdera.
Cykliska bolag ser ofta som billigast ut på toppen av cykeln, innan det vänder nedåt, därför kan värderingar av cykliska bolag vara förrädiska.

Ibland kan det istället vara bättre att vänta att köpa cykliska bolag tills dom ser riktigt dåliga ut, men ändå utan hot om konkurs, för när det vänder vänder det ofta rejält.
Men det kan ta många år innan en cykel vänder.

Med det sagt har jag ändå valt att värdera Bolidens aktie på flera sätt.
T.ex. genom DCF, Margin of safety, substansvärde och tillväxt över P/E.

En svag krona gynnar bolaget
Eftersom Boliden exporterar sina metaller till andra länder tjänar bolaget på en svagare krona.

Enligt mina automatiska datavärderingar är Boliden värd:

Grönmarkerade siffror indikerar att bolaget är billigt och aktien ett potentiellt bra köp.

Återbetalningsmetoden
Visar hur många år det tar för bolagets fria kassaflöde att betala av aktiekursen.
Under 7 år är att föredra. Över 10 år är mindre bra.
Räknar inte med bolagets tillgångar och skulder.

Regler för uträkningen på sidan:
Uträkningen sker på Fritt kassaflöde (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.

Klicka här för att läsa mer om Återbetalningsmetoden och göra en egen värdering.

DCF – Diskonterat kassaflödesanalys
Metoden går ut på att beräkna summan av bolagets framtida kassaflöden.
Därefter beräknar du bort ditt procentuella avkastningskrav från kassaflödet varje år.
Sedan begränsar du uträkningen till 10 år och sätter istället en multipel på sista årets kassaflöde.
Därefter summerar du samtliga års kassaflöden. När du sedan adderar tillgångar får du fram vad bolaget bör vara värt idag.

Regler för uträkningen på sidan:
Uträkningen sker på Fritt kassaflöde (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren, därefter halveras tillväxten.
Omsättningstillgångar räknas med.
Schablonkostnad för skulder är 3% och räknas bort från fritt kassaflöde.
Avkastningskrav 10%.
Multipel-schablon = 13.

Här kan du läsa mer om DCF-analys och göra en egen värdering!

MOS
Margin of Safety-kalkylatorn är tagen från Phil Towns bok Rule#1 Investing.
Uträkningen är en sorts enklare variant av DCF-värderingen och baseras på nuvarande P/E, historisk tillväxt, avkastningskrav och vinst per aktie.
Bolagens värderingar ser sällan bra ut med denna uträkning, men när man hittar ett som ser bra ut bör bolaget utredas!
Räknar inte med bolagets tillgångar och skulder.

Regler för uträkningen på sidan:
Följer boken så noga det går, men med små variationer.
Uträkningen sker på Vinst per aktie (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Det högsta av snitt P/E senaste 5 åren och tillväxt x2 utgör multipeln som ligger till grunden för uträkningen.
Multipeln kan inte vara lägre än 8.
Historisk tillväxt får max vara 15%.
Avkastningskravet är 15%.
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.
Phil Town förespråkar att man även ska ha 50% säkerhetsmarginal. Detta är inte medräknat men lätt att själv tillämpa genom att halvera rimligt pris enl. MOS-uträkningen.

Här kan du läsa mer om MOS och göra en egen värdering!

Värdering av bolagets egna kapital.

Tillgångar minus skulder. Delas sedan på antalet aktier.

Ju högre siffra i ”Tillväxt högre än P/E” desto bättre. En siffra över 1 signalerar ett billigt pris.
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.

Tillväxt delat på P/E.

En siffra över 2 innebär att bolaget har dubbelt så stora lättomsatta tillgångar som skulder som ska betalas inom kort.

Genom att jämföra omsättningstillgångarna med bolagets skulder kan man få sig en bild av hur stabilt bolaget är.

En siffra över 1 innebär att bolagets rörelsekapital är större än långfristiga skulder.

Om bolagets rörelsekapital (omsättningstillgångar – kortfristiga skulder) är högre än långfristiga skulder lär bolaget inte gå i konkurs, såvida inte några riktigt dåliga beslut tas.

När underliggande dokument inte får kontakt med Google blir många av uträkningar ofullständiga.
Dessa taggas då med #SAKNAS och rättas oftast automatiskt inom 15 minuter men kräver att du laddar om sidan.

Återbetalningsmetoden, DCF och MOS kräver positiva kassaflöden. Om ett bolag redovisar negativt kassaflöde eller vinst innebär det att bolagets värde blir negativt. Eftersom du såklart inte får betalt för att köpa ett bolag, vilket uträkningarna kan antyda, har jag valt att sätta ett sträck (-) på bolag med negativa kassaflöden och vinster.

Boliden utdelning 2023

Boliden har vanligen utdelning i början av maj.
Om bolagets balansräkning har för mycket pengar gör man även en extrautdelning i form av inlösenrätter (IL) som återköps av bolaget. Ägare inlösenrätterna får ofta pengarna början av juni.

De senaste 20 åren har Bolidens utdelning i snitt ökat med ca 5-6% per år.

Utdelningen för 2023 fastställdes till 15 kronor per aktie plus en extrautdelning på 11,50 kronor per aktie som betalades genom inlösenrätter (IL).

Historisk utdelning per aktie:
2023-06-09: 11,50 kr (IL).
2023-05-03: 15,00 kr.
2022-06-13: 15,50 kr (IL).
2022-05-05: 10,50 kr.
2021-06-07: 6 kr (IL).
2021-05-04: 8,25 kr
2020-05-06: 7,00 kr.
2019-06-25: 4,25 kr (IL).
2019-05-10: 8,75 kr.

Bolidens utdelningspolicy
Bolidens utdelningspolicy säger att balansräkningen inte ska vara starkare än 20% skuldsättningsgrad.

Det betyder att man bestämt att Boliden alltid ska ha en hävstång på sina pengar genom belåning och man kan räkna med att bolaget inte kommer bli helt skuldfritt, såvida inte utdelningspolicyn ändras.

Det innebär även att man i goda tider är generös med utdelningarna till aktieägarna.

Förenklat exempel:
Om Boliden har 100kr lån och 500kr eget kapital blir skuldsättningsgraden 20% (100/500).

Om Boliden senare får ytterligare 200kr eget kapital blir skuldsättningsgraden istället 14%, vilket innebär att balansräkningen är starkare än 20% av skuldsättningsgraden.

För att komma tillbaka till 20%, eller ”nollställa” som VDn kallar det, gör Boliden en extrautdelning via IL.
Efter att Boliden delat ut 200kr är skuldsättningsgraden återigen på 20%.

Man kan även välja att istället för att dela ut pengarna istället ta ytterligare lån, om behov finns.

Extrautdelning genom inlösenrätter (Boliden IL)
En inlösen av aktier är en sorts utdelning.
Genom att göra utdelning i form av inlösen beskattas utländska investerare inte som om det vore en vanlig utdelning.

Äger man aktien innan X-dagen får man efter några dagar Boliden IL, i sin portfölj.
Senare försvinner dessa från portföljen och byts ut mot pengar utan att man behöver göra något.

Teknisk analys Boliden aktie

Bolidens akties beta-tal är runt 1, vilket innebär att aktien svänger ungefär lika mycket som Stockholmsbörsen i stort.

Teknisk analys är inte bara för traders utan kan även kombineras med fundamental analys för att hitta rätt tillfälle att köpa en aktie.

Den tekniska analysen bygger på en sammanfattning från oscillatorer och glidande medelvärden och uppdateras löpande. Intervallet är förinställt på en vecka, men du kan själv välja period genom att klicka på önskat intervall eller ”More” i bilden.

Vill du läsa mer om analysens parametrar kan du klicka på BOL i bilden.

På Tradingview.com kan du screena, få fundamental information om bolag samt rita och läsa mängder tekniska analyser. Skapa gärna ett gratiskonto genom att klicka på BOL i någon av bilderna.

Bolagsdata Boliden

Slutord

Som värdeinvesterare med fokus på pris är det lätt att bli lurad av cykliska bolag.
Jag har tyvärr ett ganska dåligt track-record inom råvaru-aktier.
För trots att jag vet att det är lätt att bli lurad om man kollar på vinster och kassaflöden, så har jag flera gånger gått på jag på minor.

Anledningen är förmodligen att bolagen genererar så stora vinster att jag får svårt att inte köpa. När efterfrågan på råvaran sedan sjunker så minskar även bolagets vinster… och jag sitter kvar med aktier som kanske fortfarande ser lockande ut, men till mycket billigare pris.

Jag hoppas inte Boliden blir ett sådant fall och köpte en del aktier, den 22 maj 2023, genom att göra mig av en del av min hedgeportfölj (guldgruvor) för att istället köpa Boliden.

Stora anledningar till rockaden från amerikanska/kanadensiska/australienska guldgruvor till Boliden är EUs omställning, tron på en fortsatt svag krona och början på en lång kopparcykel samt ett helt ok pris för att äga ett kvalitativt bolag.

Vanligtvis sjunker priser på råvaror innan en lågkonjunktur och indikerar därmed för ekonomer att lågkonjunkturen är här, men denna gången kan det vara annorlunda.
Anledningen är större efterfrågan än någonsin, och efterfrågan av basmetaller lär inte minska i samband med all elektrifiering som ska ske för att nå klimatmålen.

Skulle råvarupriserna sjunka och därmed även Boliden kommer jag inte vara rädd att köpa på mig ytterligare.
Om politiker dessutom börjar skynda på med beslut för att få igenom landets ekonomi tror jag Boliden kan vara väldigt intressant de närmsta 20 åren.

Jag ser även att jag i texten yttrat de fruktade orden ”men denna gången kan det vara annorlunda” (”This Time Its Different”) vilket ofta är bland det dummaste en investerare kan säga eftersom det strax därefter blir precis tvärtom.

Sammanfattningsvis är Boliden ett fantastiskt bolag som är nödvändigt för hela Europa, har en stor elektrifieringstrend att se fram emot och kanske en djup lågkonjunktur att kämpa sig igenom.

Läs även: Assa Abloy Aktieanalys

Läs även: H&M aktieanalys

Läs även: SBB aktieanalys

Läs även: Sinch aktieanalys 

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.