10-cap

Kalkylatorn räknar på vad du ska köpa bolaget för om du vill ha 10% per år enl. senaste rapport. Den räknar inte med tillväxt vilket kan ses som både en fördel och nackdel. Kalkylatorn går att använda på de flesta bolag som har positivt kassaflöde, men kan alltså vara missvisande på bolag som växer mycket.

Uträkningen gjordes ursprungligen på owner earnings, men för att enkelhetens skull använder vi istället det lättaste sättet att räkna ut fritt kassaflöde. Vill du istället använda dig av owner earnings kan du göra det här.
Fritt kassaflöde är pengar bolaget, och därmed aktieägarna i teorin kan göra vad dom vill med.
Vi använder en av de lättaste metoderna för att få fram detta (Kassaflöde från löpande verksamhet minus investeringar).
Vi bortser helt från Finansieringsverksamheten då detta till större delen består av återköp, utdelning eller avbetalning av skulder. Men självklart bör du även läsa detta för att få dig en bild av bolaget!
Detta sätt kan ibland bli missvisande om man inte kollar rapporter flera år tillbaka för att förstå vad som är återkommande och engångsposter.
Fallgrop: Eftersom den inte räknar med tillväxt fungerar den bäst på företag som inte spenderar så mycket på expansion.
Fallgrop 2: Det finns saker som företaget kan göra för att påverka kassaflödet positivt, på pappret, utan att bolaget är bättre.
T.ex. kan företaget göra återbetalningar sent för att inte påverka kassaflödet i senaste rapporten, på samma sätt kan företag sälja fakturor i förtid. Värdepapper som generar intäkter eller försäljning av verksamhet kan också påverka kassaflödet rejält, men hör förmodligen inte till vanligheterna. Kolla därför alltid igenom samtliga poster och jämför gärna några år tillbaka.
Fallgrop 3: Räknar inte med tillgångar och skulder.
Fördel: Eftersom kalkylen inte räknar med tillväxt har den inbyggd säkerhetsmarginal om man förutsätter att bolaget kommer växa. Detta innebär att 10% per år kan anses som en konservativ uppskattning.
Fördel 2: Kassaflöde är mer exakt än vinst per aktie och det är svårare för företag att dölja oegentligheter, även om det går. Kassaflöde ger en enkel och bra överblick av hur bolaget mår.

Bolagens rapporter
Du hittar rapporterna genom att googla på Investor relations + bolagets namn eller genom att skriva delårsrapport/årsrapport/q1/q2/q3/q4 + bolagets namn.
Yahoofinance.com

Nyckeltal och samlad info från bolagsrapporter senaste 5 åren, t.ex. kassaflöden, tillgångar och skulder. Hela världen.

Kassaflöde från löpande verksamhet
Består av varulager, fordringar, kortfristiga skulder, årets resultat och skall även innehålla justeringar för avskrivningar.
Investeringar
Heter ofta investering i anläggningstillgångar eller anläggningskostnader.
Är du osäker att räkna ut detta kan du istället ofta räkna med hela kassaflöde från investeringsverksamhet, även om detta inte är lika exakt.
Antal aktier
Antalet utestående aktier i bolaget.